Universitat de Lleida
entreu-hi
JORDI SUILS SUBIRA
Categoria Professional Titular d'Universitat
Departament DEPT. FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ
Telèfon 973702000
Correu electrònic suils(a)filcat.udl.cat
Grup de Recerca Grup consolidat Oficina de llengua i literatura de Ponent i del Pirineu

Textos del currículum

Doctor en Filologia Catalana. Professor titular de Sociolingüística Occitana i Dialectologia Romància. Recerca (Lingüística general i romànica, i sociolingüística, especialment d'àmbit occità i català als Pirineus): - Estudi de l'adquisició de les llengües en l'escolarització. Tesi doctoral: Llengües en contacte i planificació lingüística: occità, català i castellà a l'escola aranesa: anàlisi de l'efectivitat de tres models d'educació bilingüe, sobre l'assoliment de competència lingüística en tres llengües en un context on la llengua minoritària és vehicle de continguts escolars. //- Estudi de les relacions entre varietats occitanes i catalanes del centre dels Pirineus, en especial pel que fa a sintaxi. //- Qüestions relatives a la percepció de la condició minoritària, algun cop a partir del discurs literari (autors occitans de les darreries del segle XIX). Actituds lingüístiques a les comunitats pirinenques. //- Variació i canvi lingüístics en àmbit del català ribagoçà. //- Lingüística diacrònica: capítol dedicat a construccions absolutes de gerundi i participi de la Gramàtica del Català Antic, actualment en redacció (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; sota direcció de M. Pérez Saldanya, J. Martines, i V. Martines).

Formació acadèmica

Filologia Catalana. Universitat de Barcelona 31/06/1992

Filologia Catalana. Universitat de Lleida 20/07/2000

Projectes

1993 - 1996.  Aspectos sociolingüísticos y psicolingüísticos de las comunidades de habla y los grupos lingüísticos minorizados en España . (Ciencia y Tecnología). Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. SEC-0725. IP: M. Teresa Turell i Julià (20 Investigadors).   28.500,00 €.
Sociolingüística minories lingüístiques Llengua i immigració

SEC-0725

28.500,00

1993

1996

M. Teresa Turell i Julià

1995 - 2001.  El català occidental a la regió pirinenca. Dialectologia i sociolingüística . (Sense especificar). udl. IP: Ramon Sistac i Vicén (10 Investigadors).   9.000,00 €.
Variació dialectal Català nord occità

---

9.000,00

1995

2001

Ramon Sistac i Vicén

1997 - 1998.  Multilingüisme a la Vall d'Aran. Identitat i transmissió de l'aranès.. (Sense especificar). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ref. HUM2004-05404-C02-01. IP: Jordi Suïls Subirà (4 Investigadors).   3.600,00 €.
Sociolingüística occità Vall d'Aran

HUM2004-05404-C02-01

3.600,00

1997

1998

Jordi Suïls Subirà

1997 - 1998.  Aspectes de l’occità en contacte amb el català pirinenc occidental: divergències als dos costats de la frontera política.. (Sense especificar). Comunidad de trabajo de los Pirineos. Consejeria de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. . IP: Ramon Sistac i Vicén (4 Investigadors).   12.000,00 €.
Sociolingüística occità Vall d'Aran

---

12.000,00

1997

1998

Ramon Sistac i Vicén

1997 - 2000.  El català occidental a la regió pirinenca. Dialectologia i toponímia. (Ajuts de l'Ajuntament de Lleida (La Paeria) (PAE)). Ajuntament de Lleida 'La Paeria'. IP: Ramon Sistac i Vicén (3 Investigadors).   16.000,00 €.
Variació dialectal Llengua catalana Català nord Toponímia

---

16.000,00

1997

2000

Ramon Sistac i Vicén

1998 - 1999.  Elaboración y difusión social del occitano aranés. (Contracte altres Internacional). Comissió Europea. Direcció General XII. Ref. 98.06.EDU.0045.00. IP: Jordi Suïls Subirà (4 Investigadors).   20.000,00 €.
Sociolingüística occità Vall d'Aran

98.06.EDU.0045.00

20.000,00

1998

1999

Jordi Suïls Subirà

1998 - 1999.  Concepcions i processos de la promoció de les llengües: diferències i anàlisis; acció integrada Espanya-França. (Acciones Integradas). DGICyT .  CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Ref. Picasso 98115. IP: Alain Viaut / Francesc Xavier Lamuela Garcia (6 Investigadors).   5.000,00 €.
minories lingüístiques Sociolingüística Llengua i immigració Planificació lingüística

Picasso 98115

5.000,00

1998

1999

Alain Viaut / Francesc Xavier Lamuela Garcia

1998 - 1999.  Desenvolupament i consolidació de la xarxa temàtica Unversitat de Lleida-Université de Toulouse II-Le Mirail . (Sense especificar). udl. IP: Ramon Sistac i Vicén (3 Investigadors).   3.000,00 €.
Variació dialectal Català nord occità Toponímia

---

3.000,00

1998

1999

Ramon Sistac i Vicén

1998 - 2000.  Desequilibrio entre lenguas y rendimiento escolar: el lenguaje como mediador del éxito académico en contextos bilingüe. (Acción Especial). Centro de Investigación y Documentación Educativa. Ref. Picasso 98115. IP: Àngel Huguet Canalís (14 Investigadors).   12.000,00 €.
Sociolingüística minories lingüístiques Llengua i immigració Planificació lingüística

Picasso 98115

12.000,00

1998

2000

Àngel Huguet Canalís

1999 - 2000.  Difusión social del occitano aranés-Evaluación del proceso de planificación lingüística. (Sense especificar). Sense especificar. Ref. 1999-1510/001-001 EDU MLC. IP: Jordi Suïls Subirà (3 Investigadors).   26.000,00 €.
Vall d'Aran occità Planificació lingüística escolarització amb tres llengües

1999-1510/001-001 EDU MLC

26.000,00

1999

2000

Jordi Suïls Subirà

1999 - 2000.  Integració i identitat. El cas de la població forana a la Vall d'Aran. (Sense especificar). Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. IP: Cecilio Lapresta (5 Investigadors).   3.000,00 €.
Vall d'Aran Planificació lingüística escolarització amb tres llengües occità

---

3.000,00

1999

2000

Cecilio Lapresta

1999 - 2000.  Ésser aranès. Una anàlisi dels trets identitaris de la població de la Vall d'Aran. (Sense especificar). Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. IP: Cecilio Lapresta (5 Investigadors).   2.500,00 €.
Vall d'Aran occità escolarització amb tres llengües Planificació lingüística

---

2.500,00

1999

2000

Cecilio Lapresta

1999 - 2000.  Tractament i arxiu sonor de l'occità i el català (xarxa temàtica interregional) . (Sense especificar). udl. IP: Ramon Sistac i Vicén (4 Investigadors).   3.000,00 €.
occità Variació dialectal Català nord

---

3.000,00

1999

2000

Ramon Sistac i Vicén

1999 - 2002.  Anàlisi de l'efectivitat de tres models d'educació multilingüe. El cas de la Vall d’Aran . (Ajuts de l'Ajuntament de Lleida (La Paeria) (PAE)). Ajuntament de Lleida 'La Paeria'. IP: Àngel Huguet Canalís (10 Investigadors).   12.000,00 €.
occità Vall d'Aran escolarització amb tres llengües Planificació lingüística

---

12.000,00

1999

2002

Àngel Huguet Canalís

2000 - 2001.  Contacts de langues et frontières . (Ajuts de suport a la recerca de grups i xarxes). Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. CIRIT .  CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). IP: Francesc Xavier Lamuela Garcia / Alain Viaut
Fronteres lingüístiques i culturals

---

---

2000

2001

Francesc Xavier Lamuela Garcia / Alain Viaut

2002 - 2004.  Entorn natural, població i llengua en el sector occidental del Montsec . (Sense especificar). Fundació Territori i paisatge (Caixa Catalunya). IP: Ramon Sistac i Vicén (10 Investigadors).   25.000,00 €.
Variació dialectal Català nord

---

25.000,00

2002

2004

Ramon Sistac i Vicén

2004 - 2006.  Memòria oral a l'Alta Ribagorça. Recull, anàlisi i difusió del patrimoni. (Acción Especial). Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. CIRIT. IP: Jordi Suïls Subirà (3 Investigadors).   2.500,00 €.
Patrimoni Llengua oral memòria oral

---

2.500,00

2004

2006

Jordi Suïls Subirà

2004 - 2007.  El estudio del cambio lingüístico en 'tiempo real' en diversas comunidades de habla catalana anteriormente analizadas en 'tiempo aparente'.. (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Ciencias Sociales (BSO)). Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Ref. HUM2004-05404-C02-01. IP: M. Teresa Turell Julià (9 Investigadors).   55.460,00 €.
Sociolingüística variació lingüística lingüística diacrònica Català nord català meridional

HUM2004-05404-C02-01

55.460,00

2004

2007

M. Teresa Turell Julià

2005 - 2007.  Lengua y territorio en Pallars y Ribagorza. (Sense especificar). Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ref. HUM2005-0704/FILO. IP: Ramon Sistac i Vicén (10 Investigadors).   25.000,00 €.
Variació dialectal Català nord

HUM2005-0704/FILO

25.000,00

2005

2007

Ramon Sistac i Vicén

2006 - 2009.  Lenguas e inmigración: la diversidad tipológica en la morfosintaxis y en el léxico y su influencia en el aprendizaje del catalán y del español. (Sense especificar). Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ref. HUM2006-07217/FILO. IP: Lluïsa Gràcia Solé (10 Investigadors).   72.000,00 €.
tipologia lingüística morfosintaxi Societat, escola i noves tecnologies

HUM2006-07217/FILO

72.000,00

2006

2009

Lluïsa Gràcia Solé

2006 - 2012.  Gramàtica del Català Antic. (Sense especificar). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. IP: Pérez Saldanya M, Martines J, Martines V
morfosintaxi gramàtica històrica catalana

---

---

2006

2012

Pérez Saldanya M, Martines J, Martines V

2007 - 2009.  Estudio y dinamización del dialecto pallarés . (Sense especificar). Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ref. fase I de FFI2008-06223. IP: Ramon Sistac i Vicén (10 Investigadors).   27.000,00 €.
Variació dialectal Català nord

fase I de FFI2008-06223

27.000,00

2007

2009

Ramon Sistac i Vicén

2009 - 2012.  Estudio y dinamización del dialecto pallarés. (Sense especificar). Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. FFI2008-06223/FILO. IP: Ramon Sistac i Vicén (7 Investigadors).   32.670,00 €.
Variació dialectal Català nord

FFI2008-06223/FILO

32.670,00

2009

2012

Ramon Sistac i Vicén

Publicacions en revistes

Alonso H, Suïls J (1993).  La morfologia verbal de subjuntiu al Segrià. Sintagma. Revista de Lingüística(5),  5-17.   ISSN: 0214-9141

Huguet A, Suïls J (1997).  Influència del prestigi de les llengües en les actituds lingüístiques dels escolars: el cas de Catalunya i l’Aragó catalanòfon. Llengua i ús. Revista tècnica de normalització lingüística(10),  52-57.   ISSN: 1134-7724

Alonso H, Suïls J. (1998).  La no concordança dels verbs intransitius en català nord-occidental. Cahiers d'Études Romanes(10),  5-24.   ISSN: 0244-6103

Suïls J, Furness R (1999).  The occitan language in the Aran Valley. Bulletin suisse de linguistique appliquée(69/1),  135-150.   ISSN: 1023-2044

Huguet A, Suïls J, Janés J (2000).  Les actituds lingüístiques en els escolars de la frontera catalanoaragonesa. Treballs de Sociolingüística Catalana(14-15),  169-177.   ISSN: 0211-0784

Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E (2000).  Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua. Tèrra aranesa(2),  167-175. 

Suïls J, Huguet A, Lamuela X (2001).  Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística. Noves SL, Revista de Sociolingüística(tardor 2001).   ISSN: 1695-3711

Suïls J, Huguet A, Lapresta C (2001).  Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació a l'any 2000 i la situació a l'any 1984. Llengua i ús. Revista tècnica de normalització lingüística(22),  61-65.   ISSN: 1134-7724

Suïls J (2002).  Langue occitane et identité territoriale dans le Val d'Aran. Pyrénées(212),  355-360.   ISSN: 0033-474X

Suïls J (2002).  Fernández Rei, F. & Santamarina Fernández, A. (eds.) (1999) Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela. Estudis Romànics(XXIV),  241-245.   ISSN: 0211-8572

Suïls J (2002).  Paden, W.D. (1998) An Introduction to Old Occitan. Nova York, The Modern Language Association of America. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur(CXII/2),  214-216. 

Suïls J, Huguet A (2002).  Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística a partir de l'anàlisi de tres models d'escolarització plurilingüe a la Vall d'Aran. Treballs de Sociolingüística Catalana(16),  261-285.   ISSN: 0211-0784

Suïls J, Saura J A (2002).  De Benasquensi quae dicerem…. Cahiers d'Études Romanes(11/12),  335-352.   ISSN: 0244-6103

Suïls J, Huguet A (2003).  La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística. Estudis Romànics(XXV),  195-213.   ISSN: 0211-8572

Huguet Á, Suïls J, Lapresta C  (2004).  Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo del Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas. Revista de Educacion(333),  427-440.   ISSN: 0034-8082

Suïls J (2005).  SAURA RAMI, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Saragossa: Institución 'Fernando el Católico' / Gara d'Edizions, 417 p.Estudis Romànics(27),  350-354.   ISSN: 0211-8572

Suïls J (2005).  Maurice ROMIEU / André BIANCHI, La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d'occitan ancian / Précis de grammaire d'ancien occitan. 2002, 199 p. Maurice ROMIEU / André BIANCHI, Iniciacion a l'occitan ancian / Initiation à l'ancien occitan. Dètz e nòu tèxtes de l'Edat Mejana comentats / Dix-neuf textes du Moyen Âge commentés. 2002, 495 p. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur(CVIII). 

Suïls J (2006).  Literatura pirinenca i discurs pirinenc. IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu(4),  133-148. 

Suïls J (2006).  Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà. De Lingua Aragonensi(2),  63-72.   ISSN: 1699-8359

Suïls J (2006).  El Pirineu i la construcció nacional: El fet literari gascó a l’inici del segle XX i la seua relació amb l’àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò). Zeitschrift für Katalanistik, 17,  69-89.   ISSN: 0932-2221

Suïls J, Sistac R (2006).  Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau?. Ripacurtia(4),  43-53.   ISSN: 1696-8530

Suïls J (2008).  Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà: una aproximació. Llengua & Literatura(19),  221-253.   ISSN: 0213-6554

Suïls J (2008).  Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l'inici del segle XXI. IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu(5),  429-454. 

Suïls J (2008). 

Les Relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi.

IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu(6),  495-513. 

Suïls J (2009).  Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d'ua Gramatica aranesa recenta. De Lingua Aragonensi(3),  87-109.   ISSN: 1699-8359

Rigau G; Suïls J (2010).  Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive seCatalan Journal of Linguistics, 9,  151-165.  http://ddd.uab.es/record/8 ISSN: 1695-6885

Altres Publicacions

Suïls J (1993).  Elements per a una construcció. A Fuster entre nosaltres (pp. 127 - 133).  Generalitat Valenciana-Conselleria de Cultura. ISBN: 10: 8448203321.  

Suïls J (1995).  La crítica literària de Joan Fuster. A Perpinyà N (ed.): Lectures al quadrat (pp. 188 - 247).  Pagès Editors.

Huguet À, Suïls J. (1998).  Llengües en contacte i actituds lingüístiques. El cas de la frontera catalano-aragonesa. (pp. 1 - 87).  Horsori. ISBN: 84-85840-70-4.  

Suïls J, Garreta J, Huguet A, Llurda E (1998).  Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès. .

Huguet A, Janés J, Suïls J. (2000).  Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto. A Perera J. (coord.) Las lenguas en la Educación Secundaria (pp. 141 - 164).  ICE-Horsori.

Suïls J, Huguet A. (2001).  The Occitan Speech Community of the Aran valley. A Turell MT (ed.): Multilingualism in Spain (pp. 141 - 164).  Multilingual Matters. ISBN: 1-85359-491-1.  

Barès V, Lamuela X, Suïls J, Vergès F (2003).  Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa. .  Llibres de l'Index. ISBN: 84-95317-55-9.  

Suïls J (2004).  L'occità, llengua de la Vall d'Aran. A Payrató L & Vila FX (dirs.): Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. (pp. 53 - 66).  Fundació Caixa de Sabadell. ISBN: 84-95166-51-8.  

Suïls J, Huguet A, Lapresta C. (2004).  Entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran. A Pradilla MA (coord.). Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat (pp. 201 - 213).  Octaedro-EUB. ISBN: 84-8063-661-0.  

Suïls J, Huguet Á. (2005).  Tres lenguas oficiales para una escuela. El modelo aranés. A Rodríguez-Yáñez XA, Lorenzo-Suárez AM, Ramallo F. (General Eds), Varro G, Vila FX, Huguet Á (Partial Eds). Bilingualism and education: from the family to the school (pp. 454 - 467).  Lincom Europa. ISBN: 3 89586 735 7.  

Suïls J (2006).  Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc. A Trenc E (ed.) Actes del Tercer Col·loqui Internacional de l'Associació Francesa de Catalanistes (pp. 171 - 186).  PAM.

Suïls J (2007).  Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle. A Amalric J P (dir.) Cultures et solidarités dans les Pyrénées (pp. 359 - 378).  Fédération Historique de Midi-Pyrénées. ISBN: 2-952-0538-6-3.  

Suïls J, Huguet A (2007).  Frontières politiques et attitudes linguistiques: Occitan en Catalogne espagnole et Catalan en Aragon. A Viaut A: Variable territoriale et promotion des langues minoritaires (pp. 123 - 142).  Centre National de la Recherche Scientifique-Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. ISBN: 10: 2-85892-334-5.  

Suïls J, Huguet A (2007).  La comunidad lingüística del Valle de Arán. A Turell M T (ed.) El plurilingüismo en España (pp. 189 - 211).  Institut Interuniversitari de Lingüística Aplicada-Universitat Pompeu Fabra. ISBN: 978-84-96742-17-8.  

Suïls J. (2009).  Uèit poèmas d'Ausiàs March revirats a l'occitan. A Vicent Martines (Ed.), Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d'Ausiàs March traduïts a 25 llengües / Ausiàs March, a Universal Poet. 8 poemes by Ausiàs March Translated into 25 Languages, València, Institució Alfons el Magnànim (pp. 439 - 454).  Institució Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació. ISBN: 978-84-7822-567-5.  

Suïls J, Sistac R, Rigau G (2009).  Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données. A L'apport de Gerhardt Rohlfs (1892-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités .  Institut Occitan.

Pojada P, Arrous B, Suïls J & Taupiac J (2010).  Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d’un modèl sople. A L’aranés e l’occitan general, quatre estudis (pp. 72 - 83).  Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. ISBN: 978-84-393-8245-4.  

Sanmartín J A, Sistac R & Suïls J. (2010).  Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans. A Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans .  Pagès Editors.

Suïls J (2010).  Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca. A Miscellanèa en aumenatge a Melquíades Calzado de Castro -“damb eth còr aranés”- (pp. 559 - 566).  Pagès Editors.

Suïls J, Ariño S, Alturo N & Turell M T (2010).  El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986). A Actes del XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 7-11 setembre 2009) (pp. 297 - 314).  Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-7822-567-5.  

Suïls J, Sistac R, Rigau G (2010).  Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità. A Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest 2006, vol. III (pp. 325 - 340).  PAM.

Suïls J (2011).  'Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish'. A Trilingual Primary Education i Europe. Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union (pp. 108 - 128).  Fryske Akademy. ISBN: 978-94-90719-03-6.  

Suïls J (2013).  Les construccions en gerundi i participi. Les clàusules absolutes. A Martines, J & Pérez-Saldanya M (eds) Gramàtica del Català Antic .  Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.http://webs2002.uab.es/sfi/cica/GCA/

Participacions a Congressos

Suïls J (2005).  Qüestions pendents en l'estudi de les relacions interlingüístiques al Pirineu central. Ponència,  I Simpsi internacional sobre llengües pirinenques. Contactes d'anada i tornada. U. de Lleida-U. d'Alacant, La Nucia, gener 2005.. Pendent de publicació , La Nucia, ESPANYA.

Suïls J (2005).  Les Pyrénées et la condition minoritaire: le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle. Presentació Comunicació,  Cultures et solidarités dans les Pyrénées centrales et occidentales. . 'Los Pirenèus coma referent identitari occitan e catalan. Darrèras annadas deu sègle XIXau e començament deu sègle XXau', Cultures et solidarités dans les Pyrénées, Fédération historique de Midi-Pyrénées-Société académique des Hautes-Pyrénées, s.l., 2007, p. 359-378, Tarba / Tarbes, FRANÇA.

Suïls J (2005).  Literatura pirinenca i discurs pirinenc. Presentació Comunicació,  IV Jornades transpirinenques . Ibix/Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, núm. 4, pàg. 133-148 (2006), Núria, ESPANYA.

Suïls J (2004).  Miquèu de Camelat: escriptor pirinenc. Presentació Comunicació,  Troisième Colloque International de l'Association Française des Catalanistes: Els Pirineus; Catalunya i Andorra. 1-2/10/2004.. 'Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc', 'Els Pirineus, Catalunya i Andorra. Actes del terecer Col·loqui Internacional de l'AFC, Andorra 2004'. 2005: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàg. 171-186., Andorra la Vella, ESPANYA.

Suïls J (1994).  Era concordança deth vèrb en catalan e en gascon. Presentació Comunicació,  Primer Simposi Internacional de Dialectologia Pirinenca, Viella, ESPANYA.

Suïls J (1995).  Elaboracions divergentas en gascon: frontèras politicas e frontèras lingüisticas. Presentació Comunicació,  Cultura deu pòple e cultura sabenta dens la literatura occitana: escambis o oposicions?. Rescontre culturau de la revista Reclams., Sarrança (Vath d'Aspa). França, ESPANYA.

Lamuela X, Payeró M, Puigdevall M, Suïls J (1995).  La planificació de l'estructura i les diferències entre varietats transfrontereres d'una mateixa llengua. Presentació Comunicació,  Congrés europeu sobre planificació lingüística, Barcelona, ESPANYA.

Suïls J (1996).  El gascó en les publicacions recents: algunes notes sobre el contrast entre ambdós costats de la frontera franco-espanyola amb una referència especial a l'aranès. Presentació Comunicació,  Seminari de Lingüística Romànica de les Universitats de Llengua Catalana, Barcelona, ESPANYA.

Suïls J, Furness R (1998).  Problems in Aranese Occitan Language Elaboration. Presentació Comunicació,  Lungatgs da Minoritad in Context. Diversitad e Standardisaziun. 'The Occitan Language in the Aran Valley', in Dazzi Gross A-A & Mondada L (eds.) Les langues minoritaires en contexte, vol. II (Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 69), pàg. 135-150, Cuira (Suïssa), ESPANYA.

Suïls J, Huguet A, Janés J (1998).  Actituds dels joves davant la difusió de l'aranès. Presentació Comunicació,  Jonada d'Acció Integrada Picasso 98115 Universitat de Girona-Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (CNRS), Girona, ESPANYA.

Suïls J, Huguet A, Janés J (1999).  Enseignement bilingue: attitudes dans l'aire catalanophone de l'Aragon. Presentació Comunicació,  Jonada d'Acció Integrada Picasso 98115 Universitat de Girona-Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (CNRS), Bordeus, ESPANYA.

Llurda E, Suïls J, Huguet A, Janés J (1999).  Language and Identity in the Aran Valley. Presentació Comunicació,  Identities in Action!, Unversity of Wales, ESPANYA.

Huguet A, Suïls J, Janés J, Llurda E  (1999).  La definición del vínculo lengua-territorio en contextos de minorización lingüística: el caso del Valle de Arán. Presentació Comunicació,  III Congreso Internacional de Psicología y Educación, Sant Jaume de Compostel·la, ESPANYA.

Suïls J, Huguet A, Janés J, Lurda E (1999).  Actitudes lingüísticas y legislación: una comparación entre Cataluña y el Aragón catalanófono. Presentació Comunicació,  VII Conferència Internacional de Llengües Minoritàries, Bilbao-Govern basc, ESPANYA.

Lapresta C, Huguet A, Suïls J, Janés J (2000).  Un modelo de educación trilingüe, el sistema educativo del Valle de Arán: descripción y opiniones. Presentació Comunicació,  VIII Conferencia de Sociología de la Educación, Madrid-Universidad Complutense, ESPANYA.

Suïls J (2000).  La promoció lingüística de l'occità a la Vall d'Aran. Progressos fins avui i dificultats per al futur. Presentació Comunicació,  Alpes Europa. Presentació del Centre d'Estudis Lingüístics per a Europa (Istitut Cultural Ladin). Vich-Vigo di Fassa, Vich (Trentino-Alto Adige, Itàlia), ESPANYA.

Suïls J (2000).  L'occità a la Vall d'Aran; entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua. Conferència invitada,  Cicle de conferències 'El calidoscopi lingüístic estatal. Una ullada ecosociolingüística'. Entre la prosperitat econòmia i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran, in Pradilla M A (coord.) Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat, Octaedro-EUB, Barcelona, pàg. 201-213 (2004), Tarragona (U. Rovira i Virgili), ESPANYA.

Suïls J (2000).  Interférences linguistiques et enseignement trilingue dans le Val d'Aran. Presentació Comunicació,  Contacts de langues, frontières, législation européenne: les cas de l'Espagne, Bordeus (MSHA/CNRS), ESPANYA.

Suïls J (2000).  L'evolució social de l'occità a la Vall d'Aran. Presentació Comunicació,  III Jornada 'Concepcions i processos de la promoció de les llengües: entre la substitució i la recuperació lingüística', Girona-UdG, ESPANYA.

Suïls J, Sistac R, Rigau G (2006).  Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità. Presentació Comunicació,  VIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Suïls J, Sistac R, Rigau G (2010). Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità. A Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest 2006, vol. III (pp. 325 - 340). PAM., Budapest, ESPANYA.

Suïls J (2006).  Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorá i Aran a l'inici del segle XXI. Presentació Comunicació,  V Col·loqui d'Estudis Transpirinencs: Els poders locals als Pirineus: política, societat i cultura (Institut Ramon Muntaner-Centre d'Estudis Ribagorçans). Ibix 5 (2008), pàg. 429-454, Areny de Noguera (Ribagorça), ESPANYA.

Suïls J, Sistac R, Rigau G (2007).  Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de Gerhardt Rohlfs à la lumière de nouvelles données. Ponència,  L'Apport de Gerhardt Rohlfs (1892-1986) à la Connaissance des Langues Pyrénnéennes. Mairie d'Oloron Ste Marie-Institut Occitan. 'L’apport de Gerhardt Rohlfs à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités. Actes du colloque'. Oloron Sainte-Marie: ICN, pp. 55-83, Auloron Sta Maria (França), FRANÇA.

Suïls J (2008).  Qüestions en curs de sociolingüística aranesa: normativització i difusió social de l'occità. Conferència invitada,  Primeres Jornades sobre Llengües Minoritàries (ODELLEUM-Universitat de Girona), Girona, ESPANYA.

Suïls J (2008).  Particularidades sintácticas en el espacio pirenaico central (gascón y languedociano en relación con el benasqués y los dialectos catalanes noroccidentales). Ponència,  Pirinioetako Hizkuntzak. Lehena eta Oraina (Les llengües dels Pirineus. Passat i present). Pirinioetako hzkuntzak: lehena eta oraina: XVI. Biltzarra: AGIRIAK. CD-ROM. Euskaltzaindia, Bilbo, 2011. , Pamplona, ESPANYA.

Suïls J (2008).  Er occitan gascon. Conferència invitada,  Dia Europeu de las Llenguas. Societat de Lingüística Aragonesa-Ajuntament de Graus (Ribagorça). 26-27 setembre 2008., Graus (Ribagorça), ESPANYA.

Suïls J (2008).  Experiències: treballs de camp i aplicacions pedagògiques realitzades al Pirineu. Taula rodona,  Eines per a Treballs de Memòria Oral. Centre d'Estudis Ribagorçans. Juliol 2008., Pont de Suert (Alta Ribagorça), ESPANYA.

Suïls J, Ariño S, Alturo N, Turell M T (2009).  El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986). Presentació Comunicació,  XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Suïls J, Ariño S, Alturo N & Turell M T (2010). El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986). A Actes del XV Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 7-11 setembre 2009) (pp. 297 - 314). Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-7822-567-5., Lleida, ESPANYA.

Suïls J (2009).  Les relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi. Presentació Comunicació,  VI Col·loqui d'Estudis Transpirinencs. Els Pirineus: frontera i connexió?. IBIX (6), pàg. 495-513. ISSN: 1137-0378, Santuari de Núria (Queralbs), ESPANYA.

Suïls J (2009).  La llengua occitana. Conferència invitada,  Cicle de conferències Universitat d'Alacant, Alacant, ESPANYA.

Suïls J (2009).  Dera utopia ath pragmatisme en çò de Miquèu de Camelat (1871-1962). Conferència invitada,  XVI Trobada d'Escriptors al Pirineu, Auloron Sta Maria (França), FRANÇA.

Suïls J, Turull A, Ribes S (2008).  Les construccions de gerundi i participi: les clàusules absolutives. Conferència invitada,  VI Simposi Internacional. Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objecitius. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Projecte editorial en preparació., La Nucia (Marina Baixa), ESPANYA.

Suïls J (2012).  Situació sociolingüística i ensenyament de l'aranès. Conferència invitada,  XXV Curs de Sociolingüística de la Nucia: ensenyament, context sociolingüístic i codificació de les llengües a l'estat espanyol. 9-17 novembre 2012.. En preparació, La Nucia (Marina Baixa), ESPANYA.

Conferències

14/7/1998. La Franja: frontera o punt de contacte?. El Pont de Suert (ESPANYA). Curs, Duració: 15 hores.

31/1/1998. Actituds lingüístiques i aprenentatge d'una L2 minoritzada dins del Postgrau Ensenyament del català com a L2. Lleida (ESPANYA). Postgrau, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 2 hores.

1/11/2000. Conceptes bàsics de bilingüisme (Curs de doctorat Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat). Lleida (ESPANYA). Programa de doctorat, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 10 hores.

16/12/2000. Anàlisi lingüística per a logopèdia (Màster en trastorns d'audició i llenguatge). Lleida (ESPANYA). Màster, Lloc: Departament de Pedagogia i Psicologia, UdL, Duració: 30 hores.

19/7/2000. Contacte de llengües a la Vall d'Aran. Viella (ESPANYA). Curs, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 6 hores.

14/07/2003. La codificació de les llengües pirinenques: criteris i problemes. Viella (ESPANYA). Curs, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 6 hores.

03/03/2003. L'occità, llengua de la Vall d'Aran. Barcelona (ESPANYA). Cicle de conferències: Cicle Joan Coromines III Fundació Caixa de Sabadell.

13/09/2004. Eth sistèma trilingüe d'escolarizacion ena Val d'Aran. Viella (ESPANYA). Jornades pedagògiques a la Vall d'Aran. Departament d'Ensenyament i Conselh Generau d'Aran.

09/09/2005. Història lingüística del Pont de Suert. El Pont de Suert (ESPANYA). Jornades commemoratives del 50è aniversari de l'esglèsi de l'Assumpció del Pont de Suert.

25/11/2003. El patrimoni lingüístic pirinenc. Esterri d'Àneu (ESPANYA). Jornades sobre patrimoni organitzades per l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu.

12/07/2005. Llengües i cultures pirinenques. La Seu d'Urgell (ESPANYA). Curs, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 4 hores.

20/07/2004. La romanització del Pirineu i els dominis lingüístics actuals. Salardú (ESPANYA). Curs, Lloc: Universitat de Lleida, Duració: 4 hores.

Estades a Centres de Recerca

1998 (5 Mesos 18 Dies). .  Centre de Lingüistique et Dialectologie - Univ. Toulouse.  Tolosa de Llenguadoc.  FRANÇA Altres (especificar) - Becari Recerca

1998 (7 Dies). Sociolingüística, promoció de llengües minoritàries, occità.  Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.  Bordeus.  FRANÇA Altres (especificar) - Estada dins d'acció integrada francoespanyola

2003 (7 Dies). Gramàtica històrica de la llengua catalana.  Romanisches Seminar der Freie Universität Berlin. Data: 30/06 a 6/07/2003..  Berlín.  ALEMANYA Convidat - Estada dins conveni Erasmus

Gestió d'activitats de R+D

Programa de doctorat en Filologia Catalana. Llengua i literatura: identitat i estandardització. Cursos 2003-04 fins 2007-08.. Coordinador responsable del programa.. 2008

Programa de doctorat en Filologia Catalana. Estudis filològics interdisciplinars: Filologia Catalana i afins. Cursos 2004-05 fins 2008-09.. Coordinador responsable del programa.. 2009

Conveni d'intercanvi Erasmus Universitat de Lleida-Freie Universität Berlin. Des del curs 2002-03.. Coordinador responsable del programa.. 2009

Organització d'activitats de R+D

2005. I Simposi internacional: Les llengües pirinenques; contactes d'anada i tornada. Reunió científica. !~ /^[-\s]*$/'> (Universitat de Lleida-Universitat d'Alacant. Internacional)

1997. Occitània i Catalunya. I Jornades d'Estudi i Debat. Congrés. (700 aniversari de la UdL - Lleida. Internacional)

1998. Llengua i literatura occitanes i catalanes al Pirineu. Curs. !~ /^[-\s]*$/'> (Universitat d'Estiu de la UdL - Salardú (Vall d'Aran) )

2000. Principis bàsics del bilingüisme i de l'educació en contextos de contacte de llengües . Curs. !~ /^[-\s]*$/'> (Universitat d'Estiu de la UdL - Viella (Vall d'Aran))

2006. Tres estats per a una llengua. Reunió científica. !~ /^[-\s]*$/'> (Universitat de Lleida - Càtedra d'Estudis Occitans. Internacional)

2009. XVI Trobada d'Escriptors al Pirineu. Col·laboració en l'organització d'encontre entre escriptors occitans i catalans. Auloron Sta Maria. !~ /^[-\s]*$/'> (Oficina d'Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu - Universitat de Lleida / Institut Occitan / Transmetem. Internacional)

Participació en Comitès i Representacions

Tècniques o especialitats que domina

Sense Especificar

1998 - 1998.  Beca per a estades de professors a l'estranger (UdL). Març-juliol 1998. Universitat de Tolosa-Lo Miralh. Sense Especificar. .

Cursos i Seminaris Impartits

04/2003 - 04/2003.  Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana. Proseminar (17 hores). Cursos i Seminaris Impartits. Internacional.

Altres cursos

15/02/2011 - 15/06/2011.  Curs d'aranès nivell B1. 60 hores. Altres cursos. Nacional.

25/01/2011 - 25/01/2011.  Sessió presencial dins del Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. 20 hores. Altres cursos. Internacional.

Grups amb els que Manté Relació

2008 - 2009.  Col·laboració en organització de les edicions XV i XVI de les Trobades d'Escriptors al Pirineu, 2008 (la Seu d'Urgell) i 2009 (Auloron Sta Maria -França-). Grups amb els que Manté Relació. Internacional.

2002.  Membre del Centre d'Estudis Ribagorçans. Grups amb els que Manté Relació. Nacional.

Membre d'Institució

2008.  Consell Assessor de l'Aranès. Membre d'Institució. Internacional.

Premis

1997 - 1997.  `Badia i Margarit' per a treballs d'investigació en sociolingüística. Institut de Sociolingüística Catalana (Generalitat de Catalunya). Premis. .

Traduccions

2009.  Roc de Quer (narracions de la XV Trobada d'Escriptors al Pirineu (Seu d'Urgell) Barcelona, Proa, 2009. Traduccions. Internacional.

2009 - 2009.  Uèit poèmas d'Ausiàs March revirats a l'occitandins Vicent Martines (Ed.), Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d'Ausiàs March traduïts a 25 llengües / Ausiàs March, a Universal Poet. 8 poemes by Ausiàs March Translated into 25 Languages, València, Institució Alfons el Magnànim, 2009 [En premsa]. Traduccions. Internacional.

Assistència Tribunals

01/07/2004 - 15/07/2004.  Tribunal número 1 de l'especialitat d'aranès per a la provisió de places de professorat d'ensenyament secundari a la Vall d'Aran. Assistència Tribunals. Nacional.

12/12/2005 - 12/12/2005.  Tribunal de Tesi Doctoral. Pere Comellas Casanova: Representacions lingüístiques a l'ensenyament secundari obligatori públic de Barcelona. Dirigina per Carme Junyent Figueras. Tribunal: Dr. Jesús Tusón Valls (President, UB), Emili Boix Fuster (Secretari, UB), Dra. Virginia Unamuno Kaschapava (UAB), Dra. Luisa Martín Rojo (UAM), Jordi Suïls Subirà (UdL). Assistència Tribunals. Nacional.

03/2004.  Tribunal del premi Les Talúries de narració en occità. Assistència Tribunals. Internacional.

© GREC Curricul@
Última actualització: 11/01/2013